Archiwum

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego nie używanego, przystosowanego do przewozu 9-ciu osóbwedług homologacji fabrycznej dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

 

Data składania ofert:

2017-11-06 13:30:00

 

 

Podmiot publikujący                           Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

Wytworzył                                             Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu       2017-10-27 12:00:00

Publikujacy                                           Damian Szwagierczak                                         2017-10-27 12:00:00

Załącznik>>> https://docs.google.com/document/d/1h8u0f2i9YNR4607hRIKdXKFE0GAOuaMwuFSwztqq2vs/edit?usp=sharing

 

 

 

Znak sprawy:     D.507/X/17DSz                                                                                               Skopanie 27.10.2017

 

Zapytanie Ofertowe

Dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

30 000 euro

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

 

Zamawiający:

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

ul. Leśna 2/3

39-451 Skopanie

Tel. 15 811 06 23

e-mail; ddzskopanie1@op.pl

nip. 867 223 84 85, regon 181056448

 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego nie używanego, przystosowanego do przewozu 9-ciu osób według homologacji fabrycznej dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, Domu Dziecka w Skopaniu i Domu dla Dzieci                 w Skopaniu.

Kod CPV zamówienia: 34110000-1 – samochód osobowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Rodzaj pojazdu – samochód osobowy
 • Fabrycznie nowy (niezarejestrowany)
 • Przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą
 • Wyprodukowany w  2017 roku
 • Moc silnika minimum 90 kW
 • Silnik spełniający kryteria dla samochodów kategorii M zgodnie z normą EURO 6, dopuszczalne wartości:
 • emisja dwutlenku węgla      -   200 g/km
 • emisja  węglowodorów        -  0,09 g/km
 • emisji tlenków azotu             -  0,08 g/km 
 • emisji cząstek stałych            - 0,005 g/km
 • zużycie energii                        -  2,88 MJ/km, przy przebiegu podczas całego cyklu użytkowania wynoszącym 200000 km i średnim zużyciu paliwa 8 l/100 km
 • Rodzaj paliwa: olej napędowy
 • Możliwość przewozu bagażu za ostatnim rzędem siedzeń
 • Układ kierowniczy wspomagany, przystosowany do ruchu prawostronnego
 • Napęd przedni
 • Kabina kierowcy trzymiejscowa (1+2)
 • II rząd siedzeń – łatwo demontowany
 • III rząd siedzeń – składany i łatwo demontowany
 • Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla kierowcy i wszystkich pasażerów
 • Klimatyzacja, z nawiewami na przednią i tylną część wnętrza pojazdu. Sterowanie działaniem klimatyzacji zarówno dla przedniej jak i tylnej części pojazdu tylko z miejsca kierowcy
 • Skrzynia biegów manualna
 • Wyposażony w systemy: ABS, kontroli przeciwpoślizgowej kół napędzanych w fazie przyspieszenia i zwalniania
 • Wyposażony w elektryczną regulację i podgrzewanie lusterek zewnętrznych
 • Wyposażony w elektryczne sterowanie szyb bocznych w kabinie kierowcy
 • Wyposażony w radioodtwarzacz z Bluetooth, USB, z pilotem sterującym umieszczonym przy (na) kierownicy
 • Wyposażony w regulację fotela kierowcy w obu płaszczyznach, z podłokietnikiem
 • Wyposażony w regulację kierownicy w obu płaszczyznach
 • Wyposażony w centralny zamek (wszystkie drzwi) zdalnie sterowany
 • Wyposażony w komplet dywaników gumowych
 • Wyposażony w czujniki wspomagające parkowanie minimum tył pojazdu
 • Wyposażony w poduszki powietrzne kierowcy i pasażerów z możliwością ręcznego wyłączenia działania poduszek pasażerów
 • Wyposażony w tylne drzwi przeszkolone, z szybą ogrzewaną, spryskiwaczem                       i wycieraczką
 • Wyposażony w przeszklone ściany boczne
 • Wyposażony w tempomat
 • Wyposażony w siedzenia tapicerowane w kolorze ciemnym z zagłówkami
 • Kolor nadwozia: dowolny
 • Rodzaj lakieru: dowolny
 •  Wyposażony w koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnice z aktualnym terminem ważności, apteczkę samochodową wg normy DIN 13164
 • Instrukcja obsługi w języku polskim

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Siedziba serwisu, w którym mogą być przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, nie może znajdować się w większej odległości niż 80 km od siedziby Zamawiającego. 
 2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia.
 3. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT,                          w terminie do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Na fakturze wystawiający umieści informację o uregulowaniu podatku akcyzowego
 4. Wymagany okres gwarancji:
 1. Gwarancja podstawowa: minimum 2 lata bez limitu kilometrów
 1. Auto do odbioru po przeglądzie zerowym, potwierdzonym w dokumentach (książka gwarancyjna)
 2. Wykonawca podczas odbioru zapewnia instruktarz obsługi pojazdu.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
 1. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Odbiór samochodu w siedzibie (salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedziba Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą będzie znajdowała się w odległości większej niż 100 km do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt.
 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100 %

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.
 2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Zaoferowana cena musi być wyrażona, jako cenna netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 4. Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Wszystkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 6.  Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienia obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
 7. Upoważnienie / pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację ( np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
 10. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania            w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w terminie do dnia  06.11.2017r. do godziny 13 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, ul. Leśna 2/3 39-451 Skopanie  - na kopercie należy umieścić napis:

„ Oferta – zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego” nie otwierać przed 06.11.2017r. do godziny 13:30

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017r. o godzinie 13:30 w siedzibie Zamawiającego w Skopaniu przy ul Leśnej 2/3
 2. W toku badań oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.

7.Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn oraz możliwości niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
 2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązań do udzielania zamówienia.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający ma prawo zakończyć postepowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postepowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postepowania bez jego wyboru.
 5. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką kupujący może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.Osoba upoważniona do kontaktu wykonawcami:

Damian Szwagierczak – 15 811 06 23 lub 794 790 305, e- mail: ddzskopanie1@op.pl

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich