DZIAŁALNOŚĆ

                                     Centrum Opieki nad Dzieckiem  

                                                     ul. Leśna 2    

                                                  39-451 Skopanie

Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu  jest zespołem placówek zajmujących się realizacją zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom i młodzieży częściowo  lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców i umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  Centrum zostało powołane na podstawie Uchwały Nr XXXII/247/2013 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 20 grudnia 2013  na bazie doświadczeń wychowawczych i tradycji funkcjonującego w tym miejscu od 50 lat Domu Dziecka w Skopaniu. Obecnie Centrum tworzy blok administracyjny oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze o charakterze socjalizacyjnym: Dom Dziecka posiadający regulaminową liczbę miejsc dla 30 dzieci oraz Dom dla Dzieci z  14 miejscami wychowawczymi.

Misja Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu:

                                                               „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,

                                                                  projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,                  

                              przyszłością, która pozostaje”                                                                                                                    

                                                                                            Jan Paweł II    

    Pełne przygotowanie opuszczających placówkę wychowanków do godnego, samodzielnego  i odpowiedzialnego życia poprzez:

-       zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju osobowego dziecka , zwłaszcza w wymiarze                                                                                                    

        intelektualnym, psychicznym,  społecznym, zdrowotnym i moralnym

-        zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, a także ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego

-        tworzenie optymalnych warunków psychospołecznych i materialnych niezbędnych dla

         wszechstronnego  rozwoju dziecka

-        zapewnienie i właściwą organizację nauki

-        tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień wychowanków

-        realizację programu wychowawczego, opierającego się na uniwersalnych wartościach 

         humanitarnych,  który sprzyja kształtowaniu u wychowanka poczucia odpowiedzialności                 

         za siebie i  innych, wdraża do samodzielności, samokontroli i samooceny, umożliwia

         dziecku poznawanie i  poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie

 

-        realizowanie działalności kompensacyjnej

-        wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej

-        poszanowanie podmiotowości wychowanka,  wysłuchiwanie jego opinii i wniosków w sprawach   

         go dotyczących oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach

-        umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd

         postanowi inaczej

-        pracę z rodziną dziecka znajdującą się w przejściowym kryzysie , a w szczególności   

         odbudowywanie   więzi z rodziną

-        zapobieganie marginalizacji społecznej powierzonym naszej opiece dzieci i młodzieży  

-        ułatwienie życiowego startu naszym pełnoletnim wychowankom poprzez wyposażenie

         ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe i życiowe

 

Aktualnie w obu placówkach opiekuńczo-wychowawczych  funkcjonują   4 grupy wychowawcze liczące do 14 podopiecznych. Mała liczebność tych grup prowadzonych w oparciu o wzorzec systemu rodzinkowego sprzyja zapewnieniu wychowankom poczucia bezpieczeństwa i  akceptacji, dostrzeganiu i realizacji ich  indywidualnych potrzeb, kształtowaniu poczucia tolerancji i szacunku do samego siebie i innych.                                Dobre wyposażenie każdej grupy wychowawczej, która dysponuje własnym aneksem kuchennym zaopatrzonym w sprzęt gospodarstwa domowego, świetlicę ze znajdującym się w niej  sprzętem RTV i komputerowym  oraz łazienkami a także jedno-  i dwuosobowe pokoje  zapewniają podopiecznym  realizację ich potrzeb bytowych na wysokim poziomie i umożliwiają jednocześnie nabywanie umiejętności przydatnych w prowadzeniu w przyszłości własnego gospodarstwa domowego. Bardzo dobra infrastruktura otoczenia placówek stwarza wiele możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań dzieci.                     Przy  realizacji założonych  zadań wszyscy pracownicy placówek otaczają wychowanków indywidualną uwagą i życzliwością, kierując się posiadaną wiedzą i troską o dobro dziecka.

 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich