Jak Działamy

 

CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SKOPANIU

 

1.Nazwa podmiotu - Sekcja Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej

 

2.Miejsce działalności (siedziba) - Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu

    i data powstania                           ul.Leśna 2/3, 39-451 Skopanie

                                                           dnia 1 marca 2014r.

 

3.Beneficjenci:
 
-wychowankowie Domu Dziecka w Skopaniu

-wychowankowie Domu dla Dzieci w Skopaniu
-rodziny wychowanków w/w placówek

-dzieci i młodzież oraz rodziny zamieszkałe na terenie gminy Baranów Sandomierski
-pracownicy pedagogiczni Domu Dziecka i Domu dla Dzieci w Skopaniu
-stażyści, studenci, wolontariusze

 

 

4.Sfera działalności (dziedzina):    - psychologiczno-pedagogiczna
 

 

5.Rodzaj działalności:
 

-terapeutyczna

-edukacyjna
-interwencyjna

-szkoleniowa

 

6.Obszar działalności terapeutycznej : Dom Dziecka w Skopaniu, Dom dla Dzieci

                                                                  w Skopaniu, gmina Baranów Sandomierski

 

 

7.Obszar problemów psychologicznych i wychowawczych
 

 

-zaburzenia emocjonalne i zachowania wieku rozwojowego

-zaburzenia psychiczne i osobowości u dzieci i młodzieży

(wstępna diagnostyka, rehabilitacja -współpraca z ośrodkami leczniczymi)

-problemy psychospołeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

-problemy rodzinne

-problemy w związkach

-konflikty interpersonalne i problemy funkcjonowania w grupie

-trudności adaptacyjne i niedostosowanie społeczne

-problemy w budowaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji

-kryzysy psychologiczne wieku rozwojowego

-problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży

-trudności szkolne (edukacyjne i wychowawcze)

-zaburzenia rozwoju mowy

 

8.Rodzaje pomocy psychologicznej, terapii

 

-terapia psychologiczna indywidualna

-terapia grupowa (społeczna)- socjoterapia

-psychoedukacja

-edukacja seksualna i zdrowotna

-behawioralna analiza transakcyjna

-interwencje kryzysowe

-terapia logopedyczna

-mediacje, negocjacje -alternatywne rozwiązywanie sporów

-poradnictwo i elementy terapii rodzinnej

-terapia par

-opieka indywidualna

 

9.Cele i zadania działalności sekcji
 

 

W obszarze działań terapeutycznych :

 

-usprawnienie funkcjonowania emocjonalnego (lepsze rozumienie emocji

własnych i u innych osób w doświadczeniu indywidualnym i grupowym,

radzenie sobie z emocjami trudnymi, kontrolowanie emocji)
 

-modelowanie własnego zachowania i emocji
 

-możliwość odreagowywania napięć psychicznych
 

-opanowanie umiejętności społecznych (np.asertywność, prawidłowa komunikacja na różnych poziomach, budowanie więzi, współpraca i wzmocnienie relacji grupowych, umiejętność życia w grupie)
 

-rekonstrukcja i poprawa relacji w rodzinie, nabycie umiejętności wychowawczych przez rodziców, radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi, a także kryzysami w rodzinie
 

-zminimalizowanie zachowań agresywnych i lękowych u dzieci i młodzieży
 

-zmniejszenie i złagodzenie zachowań antyspołecznych, demoralizacji
 

-polepszenie relacji w parach
 

-wypracowanie strategii opanowywania stresu, przeżycie stanu wyciszenia i relaksu

 

 

W obszarze działań edukacyjnych :

 

-zapoznanie się z problematyką realizowanych bloków tematycznych, poszerzenie wiedzy
 i umiejętności praktycznych (np. edukacja 
seksualna, zdrowy styl życia, uzależnienia, orientacja zawodowa i wybory życiowe, zarządzanie własnym gospodarstwem domowym )

 

-wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce
 

-wzrost samoświadomości i kompetencji społecznych
 

 

 

W obszarze działań interwencyjnych :

 

-łagodzenie i eliminowanie konfliktów pomiędzy wychowankami
 

-udzielanie zabezpieczenia osobom zagrożonym autoagresją lub działaniami suicydalnymi
 

-opieka i udzielanie pomocy wychowankom znajdującym się w kryzysie psychologicznym
 

-przywracanie wychowanka do równowagi psychicznej
 

-działania prawno-wychowawcze w sprawie przemocy
 

 

W obszarze szkoleniowym :

 

-zajęcia pokazowe dla studentów, stażystów, wolontariuszy
 

-prezentacja tematu z obszaru działalności sekcji na forum zespołu wychowawczego
 

-prezentacja dorobku sekcji
 

-wystąpienia tematyczne poza placówką

 

10.Inne formy działalności – opracowywanie planów pracy terapeutycznej

 

-plany terapii indywidualnej, grupowej

-plany zajęć psychoedukacyjnych, innych

-plany profilaktyczno-wychowawcze

-plany reintegracji rodzinnej

-plany pracy z rodzinami

-plany szkoleniowe
 

 

11.Dokumentacja sekcji

 

-opis działalności sekcji wraz z terminarzem zajęć rocznych lub okresowych

-programy terapii grupowej wraz z opisem

-plany pracy w zakresie terapii i pomocy psychologicznej

(indywidualne, grupowe, w parach)

-plany zajęć psychoedukacyjnych

-plany pracy logopedycznej

-wytwory pracy uczestników

 

12.Skład osobowy sekcji oraz zakres kompetencji

 

Dariusz Dubiel – (psychoedukacja i społeczna terapia grupowa, terapia

indywidualna, w parach, poradnictwo rodzinne z elementami terapii rodzin, praca w systemie rodziny, diagnoza pedagogiczna, interwencja kryzysowa, pedagogiczna). Organizacja działalności sekcji, prowadzenie dokumentacji sekcji. Konsultacje metodyczne w opracowywaniu i realizacji programów terapeutycznych. Kontakty, konsultacje
z ośrodkami stosującymi różne formy pomocy psychologicznej.

 

 

Jolanta Chwałek -(terapia psychologiczna indywidualna, w małych grupach,

diagnoza psychologiczna, interwencja kryzysowa, wstępna diagnoza zaburzeńrozwojowych, psychologia sądowa).
 

 

Monika Sudoł – (psychoedukacja i społeczna terapia grupowa -wspomaganie, 

edukacja seksualna i zdrowotna)

 

Agnieszka Witoń – (psychoedukacja, socjoterapia, edukacja seksualna i zdrowotna)

 

 

Jolanta Dubiel – (diagnozowanie zaburzeń mowy, terapia logopedyczna

i neurologopedyczna)
 

 

13.Rodzaje i formy pracy zespołu
 

 

-spotkania metodyczne (opracowywanie programów terapii)

-spotkania przed i po zajęciach (ustalanie celów, form realizacji zajęć, podziału ról,    podsumowanie i zapis do karty przebiegu terapii)

-spotkania w grupie (grupa wsparcia, dzielenie się własnymi doświadczeniami w pracy  terapeutycznej, prezentacja własnych propozycji, ciekawych tematów)

 

 

14.Krótka charakterystyka sekcji
 

 

    Sekcja Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej powołana została przez Centrum Opieki nad Dzieckiem na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy psychologiczno-pedagogicznej, w tym terapeutycznej, uprawianej w Domu Dziecka w Skopaniu przez pedagoga i edukatora wspomagającego w ramach terapii grupowej (społecznej), psychologa (terapia i pomoc psychologiczna), logopedę (terapia logopedyczna). Do tej pory zrealizowano kilkanaście programów terapii grupowej dla dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat. Stosowane formy i metody pracy grupowej stanowiły zawsze ciekawą, cieszącą się dużym zainteresowaniem wychowanków ofertę pracy nad własnym rozwojem w konwencji self-experience. Duże znaczenie dla określenia roli i charakteru sekcji miała także wieloletnia działalność psychologa i logopedy w udzielaniu pomocy psychologicznej
i logopedycznej. W udzielaniu tej formy pomocy realizowane były programy pracy indywidualnej oraz prowadzonej 
w małych grupach.
 

 

    Nazwa sekcji nawiązuje do zamysłu szerokiej działalności w obszarze prewencji
i zróżnicowanej pomocy psychologicznej. Obejmuje te problemy i potrzeby, które ścisle związane są z funkcjonowaniem wychowanków domów dziecka oraz zainteresowaniami
i kompetencjami szczegółowymi pracowników sekcji. Również dobór kadrowy sekcji nie jest przypadkowy. Uwzględnia z jednej strony kompetencje formalne, a z drugiej indywidualne zainteresowania i preferencje zawodowe 
w kierunku uprawiania odpowiedniego rodzaju terapii. Sekcja stanowi jednocześnie ofertę dla tych pracowników pedagogicznych placówki lub spoza placówki (np.rekomendowani studenci, stażyści, praktykanci), którzy nie mają wystarczających kompetencji do prowadzenia czy wspomagania niektórych form terapii, a chcieliby poszerzyć własne doświadczenie zawodowe i osobiste poprzez udział w proponowanych zajęciach (indywidualnych, grupowych).

 

    Sekcja Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej rozpoczęła swoje funkcjonowanie w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie organizowania i niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec złożonych problemów dzieci i młodzieży- wychowanków Domu Dziecka w Skopaniu oraz Domu dla Dzieci w Skopaniu , a także wobec obecnych możliwości kadrowych.

 

    Oprócz terapii grupowej (społecznej), psychologicznej, logopedycznej -sekcja ma możliwość poszerzenia swojej działalności o szeroko rozumianą psychoedukację, poradnictwo rodzinne z elementami terapii rodzin oraz interwencję kryzysową.

Takie też zadania zamierza realizować obecnie i w przyszłości.

 

    W swojej działalności programowej sekcja nie wyklucza również wychodzenia ze swoją ofertą poza dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także udziału w opracowywaniu
i realizacji własnych programów autorskich 
z wykorzystaniem środków pomocowych.

Praca sekcji nakierowana będzie nie tylko na programową działalność

o charakterze terapeutycznym, ale także na działania doraźne wobec szczególnie trudnych, złożonych problemów psychologicznych, rozwojowych, zdrowotnych dzieci
i młodzieży. Aktywność sekcji będzie także podporządkowana zgłoszeniom i uwagom kierowanym przez opiekunów-wychowawców swoich podopiecznych w formie analizy problemu oraz doboru odpowiednich środków pomocy psychologicznej.

 

    Sekcja w swojej działalności uwzględnia potrzebę współpracy z instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą opieką i pomocą psychologiczną, a także ośrodkami stosującymi psychoterapię i inne oddziaływania terapeutyczne w swojej podstawowej działalności specjalistycznej.

 

    Wszystkie zajęcia, zarówno objęte programami, jak i działania poza programowe będą dokumentowane, a wprowadzane programy szczegółowe podlegać będą monitoringowi w warstwie merytorycznej (strukturalnej, metodycznej, psychologiczno-pedagogicznej, stosowanych procedur i środków oddziaływań terapeutycznych). Zajęcia programowe będą planowane i ogłaszane, zgodnie z kalendarzem działalności sekcji w ciągu roku szkolnego.

 

    Zakres i formy działalności sekcji mogą ulegać zmianom, modyfikacjom

z uwagi na walory rozwojowe sekcji w poszerzaniu i usprawnianiu sfery pomocy
psychologicznej.

                                                                                Opracował :
                                                                                         
                                                                           mgr Dariusz Dubiel

 

 

 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich