Organizacja

Organizacja

                                                                                                         

Załącznik nr 1 do Uchwały

                                                                                               Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

                                                                                              Z dnia

 

 

 

STATUT

Centrum Opieki nad Dzieckiem

w Skopaniu

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Centrum Opieki nad Dzieckiem, zwane dalej „ Centrum” działa w szczególności na podstawie:

1)ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej            ( j.t. Dz.U. z 2013. poz. 135, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.);

3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

4)ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.);

5)ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.  Dz.U. z 2013r. poz.267, z późn. zm.);

6)innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu;

7)niniejszego Statutu

§ 2.

1)Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Tarnobrzeskiego, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego.

2)Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Tarnobrzeskiego

3)Siedzibą Centrum jest Skopanie ul. Leśna 2/3, 39 – 451 Skopanie

4) Nadzór na działalnością Centrum sprawuje Starosta Tarnobrzeski.

 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 3

Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo -  wychowawczych.

1.1Domu Dziecka w Skopaniu, ul. Leśna 2/1, 39-451 Skopanie

1.2Dom dla Dzieci w Skopaniu , ul. Leśna 2/2, 39- 451 Skopanie

2.Do zadań Centrum należy obsługa zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy  zastępczej, sprawowanej przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizowana w szczególności w celu;

2.1realizacji planu pomocy dziecku i rodzinie w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub dążeniem do przysposobienia dziecka;

2.2właściwego przygotowania dziecka do:

a)godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

b)pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

c)nawiązywania i podtrzymywania społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami:

2.3zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnymi    uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.

3.Szczegółowy zakres zadań Centrum oraz typ prowadzonych placówek opiekuńczo – wychowawczych określają regulaminy organizacyjne, przyjęte właściwymi uchwałami Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego.

 

 

Rozdział III

STRUKTURA I ORGANIZACJA PRACY CENTRUM

§ 4.

1.Dyrektor Centrum kieruje pracą Centrum oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.

2.Dyrektor Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i placówek opiekuńczo - wychowawczych

3.Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego

4.Dyrektor Centrum jest umocowany, w ramach zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum, mających na celu realizację zadań statutowych Centrum.

5.Dyrektor Centrum w sprawach dotyczących mienia zarządzanych jednostek, działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego.

6.W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor Centrum jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

 

 

Rozdział IV.

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 5.

1Podstawą gospodarki finansowej w Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym, sporządzony prze Dyrektora Centrum na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Tarnobrzegu na dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2Centrum prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących jednostek budżetowych.

3Centrum posiada odrębny rachunek bankowy

4Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanym mieniem Powiatu Tarnobrzeskiego, które może być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań związanych z przedmiotem działalności Centrum i placówek opiekuńczo – wychowawczych, określonych w niniejszym statucie.

5Przepisy ust. 1-3 Centrum stosuje odpowiednio w zakresie gospodarki finansowej obsługiwanych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

 

Rozdział V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 6.

1Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.

2W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

STATUT

Organizacja

                                                                                  

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

Centrum Opieki nad Dzieckiem

w Skopaniu

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

1.Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:           

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz.U. z 2013. poz. 135, z późn. zm.);
 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U  Nr 292 poz. 1720.);
 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póz. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z  późn. zm.);
 4. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó zm. );
 5. ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.  Dz.U. z 2013r. poz.267, z późn. zm.);
 6. Statutu Powiatu Tarnobrzeskiego;
 7. Uchwały Rady Powiatu w Tarnobrzegu  Nr XXXII/247/2013  z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci w Skopaniu i nadania im statutów oraz w sprawie zmian w Statucie Domu Dziecka w Skopaniu 

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu jest mowa o:

 1. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
 2. Centrum - należy przez to rozumieć Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
 3. Wychowawcach - należy przez to rozumieć wychowawców pracujących w Placówkach którym Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną .
 4. Wychowankach lub Dziecku - należy przez to rozumieć dzieci w różnym wieku umieszczone w Placówkach, którym Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną .
 5. Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Powiat Tarnobrzeski.
 6. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
 7. Centrum pomocy”– należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
 8. Wychowawca – koordynator – należy przez to rozumieć osobę pracującą w Placówkach, którym Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną, wspomagającą  Dyrektora w realizacji zadań Placówki.
 9. Placówki – należy przez to rozumieć placówki określone w § 6 pkt. 1.1 i pkt 1.2

 

§ 3

 

Organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Starosta Tarnobrzeski

 

§ 4

 

Funduszami Centrum dysponuje Dyrektor, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez  Radę Powiatu Tarnobrzeskiego.

§ 5

 

 1. Centrum nosi nazwę Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu, Siedzibą Centrum jest lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku  mieszczącym się w Skopaniu na ulicy Leśna 2, gmina Barnów Sandomierski, będący własnością Powiatu Tarnobrzeskiego w trwałym zarządzie na czas nieoznaczony na rzecz Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu.
 2. Ustalona nazwa Centrum używana jest w pełnym brzmieniu również na stęplach.

 

 

Rozdział II.

Cele i zadania

 

§ 6

 

1. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno- administracyjną  i organizacyjną placówek opiekuńczo – wychowawczych:

1.1)Domu Dziecka w Skopaniu , ul. Leśna 2/1, 39-451 Skopanie - zwany dalej „ placówką opiekuńczo – wychowawczą”.

1.2) Dom dla Dzieci w Skopaniu   ul. Leśna 2/2 , 39- 451 Skopanie – zwanych dalej placówką opiekuńczo – wychowawczą.

2. Do zadań Centrum należy obsługa zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, sprawowanej przez Placówki, realizowana
w szczególności  w celu:

 2.1) realizacji planu pracy z dzieckiem i rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub dążenia do przysposobienia dziecka;

 2.2) właściwego przygotowania dziecka do:

            a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

            b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

            c) nawiązywania i podtrzymywania społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami;

 2.3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.  

 

 

 

Rozdział III

Struktura i Organizacja Pracy Centrum

 

§ 7.

 1. Dyrektor kieruje pracą Centrum.
  1. Dyrektor Centrum przy pomocy wychowawcy – koordynatora kieruje pracą placówek określone w § 6 pkt. 1.1 i pkt 1.2

 

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i Placówek.

 

3. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego .

 

4. Dyrektor Centrum jest umocowany w ramach, zwykłego zarządu , do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum, mających na celu realizację zadań statutowych centrum, wobec organizacji zadań publicznych, banków, stowarzyszeń, instytucji, a także osób fizycznych i prawnych oraz do występowania i prowadzenia spraw przed sądami  w charakterze strony wnioskodawcy, uczestnika postępowania, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

5. Dyrektor Centrum  w sprawach dotyczących mienia zarządzanych jednostek, działa jednoosobowo na  podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego.

 

6. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor  Centrum jest uprawniony  do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

 

7.Celem właściwej realizacji zadań Dyrektor zatrudnia pracowników, a w szczególności wychowawców, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz pracowników administracji i obsługi.

 

§8.

 

 1. W strukturze organizacyjnej Centrum wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:
  1. Dyrektora, który przy oznakowaniu spraw używa symbolu „D”
  2. Zespół Obsługi Merytorycznej Placówek, który przy oznakowaniu spraw używa symbolu „ZO”
  3. Zespół Administracyjno-Gospodarczy który przy oznakowaniu spraw używa symbolu „ZA”
  4. Zespół Finansowy, który przy oznakowaniu spraw używa symbolu „ZF”

 

 1. Do zadań Zespołu Obsługi Merytorycznej Placówek, w którego skład wchodzą pedagog, psycholog, pracownik socjalny, należy przygotowanie diagnozy indywidualnej dziecka, (o której mowa w §14 Rozporządzenia), prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i rodziców, dzieci, przebywających w Placówce,                        a w szczególności:
  1. Prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, służących dokładnemu poznaniu każdego wychowanka, ustaleniu przyczyn i źródeł jego niepowodzeń,               
  2. Opracowywanie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej wychowanków i opinii,
  3. Uczestniczenie w posiedzeniach  stałego zespołu , w tym:

            a)określenie kierunków i programów działań wyrównawczych i terapeutycznych,

b)współpraca i konsultowanie wyników badań i obserwacji z innymi pracownikami mającymi wpływ na proces wychowawczy jak i z samym wychowankiem zgodnie z jego możliwościami, 

 1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych , korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych,
 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla rodziców i dzieci przebywających w Placówce,
 3. Systematycznie prowadzenie arkuszy badań i obserwacji psychologicznej i pedagogicznej;
 4. Prowadzenie kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
 5. Rozpoznawanie i pomoc w regulowaniu i poprawie sytuacji rodzinnej i prawnej wychowanków,
 6. Współpraca z instytucjami (szkołami, internatami, bursami, sądami, policją, władzami oświatowymi, administracją państwową i samorządową) celem poprawy sytuacji rodzinnej, prawnej, szkolnej dzieci,
 7. Systematyczne prowadzenie dziennika swojej pracy z wychowankami,
 8. Praca z rodziną  dziecka,
 9. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej dzieci,
 10. Inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny,
 11. Współpraca z wychowawcami w opracowywaniu planów pomocy dziecku i ich modyfikacji .

 

3. Zespół Administracyjno – Gospodarczy, w skład którego wchodzą, starszy referent, intendent, obsługa kuchni, kierowca, konserwator, sprzątaczka, wykonuje zadania celem kompleksowej obsługi Centrum i Placówek, do jego zadań w szczególności należy:

 

 1. Administrowanie mieniem oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad mieniem Placówek i Centrum, w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 2. Nadzór nad zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych               w Placówkach oraz Centrum, a w szczególności prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz wnioskowanie do Dyrektora o zapewnienie środków technicznych                    i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
 3. Prowadzenie sekretariatu, a w szczególności:

            a) przyjmowanie i nadawanie korespondencji, obsługa centrali telefonicznej,

            b) protokołowanie i obsługa narad, posiedzeń komisji i zespołów;

            c) powielanie, przepisywanie pism i innych materiałów,

            d) obsługa poczty elektronicznej,

 1. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem oraz konserwacją wyposażenia Placówek                  i Centrum, w tym sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w ramach zamówień publicznych oraz dokonywanie zaopatrzenia materiałowego ,
 2. Prowadzenie składnicy akt dla Placówek i Centrum oraz przegotowywanie projektów zmian do właściwych instrukcji,
 3.  Prowadzenie spraw z zakresu kadr :

a) prowadzenie dokumentacji zatrudnionych pracowników, w szczególności akta osobowe, karty urlopowe, wynagrodzenia i ich zmiana, nagrody, opinie, świadectwa pracy, odprawy, ekwiwalenty, kary porządkowe, skierowań na badania,

b) prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,

c) prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi, w tym szkoleniami, dokształcaniem   i doskonaleniem zawodowym pracowników,

d) prowadzenie spraw związanych z służbą przygotowawczą oraz stażami  absolwenckimi,

e) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy,

 1. Prowadzenie rejestrów, w szczególności :
 1. zarządzeń dyrektora,
 2. kontroli, w tym wystąpień pokontrolnych,
 3. udziału w szkoleniach,
 4. upoważnień,
 5. wyjazdów samochodem służbowym,
 6. przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków,
 7. pieczęci,
 8. wyjść służbowych
 9. badań lekarskich
 10. list obecności w pracy,
 11. delegacji służbowych

 

 1. Przygotowywanie projektów umów i pism w zakresie prowadzonych spraw oraz zabezpieczenie w zakresie bhp, p-poż,
 2.  Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowisko pracy,
 3. Opracowywanie danych statystycznych
 4.  Prowadzenie aktualizacji danych na stronach teleinformatycznych, w tym BIP PCPR,
 5. Prowadzenie magazynów
 6. Sporządzanie posiłków dla wychowanków oraz dbałość o właściwy stan higieniczno – sanitarny Placówek i Centrum,
 7. Właściwa eksploatacja oraz dbałość o stan techniczny i czystość samochodu służbowego,
 8. Bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń placówki.

 

 1. Zespołem Finansowym w skład, którego wchodzą, Główny księgowy, referent, wykonuje zadania celem kompleksowej obsługi finansowej Centrum i Placówek, do jego zadań w szczególności należy:
  1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,
  2. Spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu, wraz z zapewnieniem przestrzegania zasad ewidencji środków i bieżącej kontroli realizacji i wykonania budżetu,
  3. Prowadzenie ewidencji wydatków i obsługi finansowo- księgowej realizowanych zadań,
  4. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej z wykonywania budżetu,
  5. Prowadzenie wydatków osobowych i rozliczeń płaco pochodnych, obsługa kasowa,
  6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  7. Przygotowywanie zasad prowadzenia jak i rozliczanie inwentaryzacji,
  8. Prowadzenie rejestrów umów rodzących skutki finansowe oraz ich rozliczanie/regulowanie pod względem finansowym,
  9. Opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków Placówek i Centrum,
  10. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku ,
  11. Przyjmowanie depozytów i ich ewidencja,

 

§ 9.

 

  Pracownicy wykonują również inne polecenia Dyrektora celem kompleksowej realizacji zadań.

 
 
 
 
 
Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

 

§ 10.

1. Podstawą gospodarki finansowej w Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym sporządzony przez Dyrektora Centrum na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  na dany rok budżetowy, w trybie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 2. Centrum prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.

 

 3.  Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.

 

 4. Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanym mieniem Powiatu Tarnobrzeskiego, które może być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań zwianych z przedmiotem działalności Centrum i placówek opiekuńczo – wychowawczych, określonych w Regulaminie.

 5. Przepisy ust. 1-3 Centrum stosuje odpowiednio w zakresie gospodarki finansowej obsługiwanych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe.

 

§ 11.

 

1. Zmiany i uzupełnienia  do postanowień Regulaminu  mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 12.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

Do Regulaminu Organizacyjnego

Centrum Opieki nad Dzieckiem

w Skopaniu

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich